หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์


วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)

Selected Works in Buddhist Scriptures

ปีที่จัดทำ

ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาต่อความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของนิยาม 5

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

ชีววิทยาเชิงพุทธ ระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมและการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตตามหลักสัปปายะ

งบประมาณจาก ส่วนงาน
ปีงานวิจัย 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th