หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร

หน้าหลัก > อาจารย์ พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร


คณะมนุษยศาสตร์
  • งานวิจัย (6)

ผลการฝึกสมาธิที่มีต่อการควบคุมตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

การสำรวจผลของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อการดำรงชีวิตตามหลักธรรมวัฒนมุข ๖ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

ความพึงพอใจในงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่เขตอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยที่มีต่อการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

ผลของการใช้หลักธรรมภาวนา ๔ ที่มีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตนด้านการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th