หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก)


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ธรรมภาคปฏิบัติ 2

ปีที่จัดทำ 2552กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th