หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (12)
  • เอกสารประกอบการสอน (7)
  • บทความ (3)
  • งานวิจัย (2)

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นป.1

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ป.2

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ป.3

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ป.4

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ป.5

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ป.6

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.1

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.2

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.3

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.4

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.5

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้น ม.6

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

ไทยคดีศึกษา (ป.โท พระพุทธศาสนา)

ปีที่จัดทำ 2553

พระพุทธศาสนากับการศึกษา (ป.โท พระพุทธศาสนา)

ปีที่จัดทำ 2554

ศาสนากับสถานะ : และบทบาทสตรี (ป. โท ศาสนาเปรียบเทียบ)

ปีที่จัดทำ 2554

ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ (ป.โท ศาสนาเปรียบเทียบ)

ปีที่จัดทำ 2554

งานสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ป. บัณฑิต)

ปีที่จัดทำ 2554

ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ป. โท พระพุทธศาสนา)

ปีที่จัดทำ 2555

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ (ป. โท พระพุทธศาสนา)

ปีที่จัดทำ 2555

วิเคราะห็แนวคิดเรื่องความฝันตามหลักจิตวิทยาและพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

พุทธกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2551

นิตถกรณปริยัติ : ศึกษากระบวนการทำงานและความสัมพันธ์ของวัฏฏะ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย

งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีงานวิจัย 2555

การพัฒนาระบบการบริหารและการสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษากลุ่มพระสงฆ์และองค์กรเผยแผ่พุทธธรรมในแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา

งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีงานวิจัย 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th