หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาทวี มหาปญฺโญ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาทวี มหาปญฺโญ


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (5)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

ความจริงของชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ความงามในพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

มิติสังคมสมัยพุทธกาล จากพุทธโวหารในธรรมบท

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2551

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่จัดทำ 2556

หลักอายุสสธรรม อุปกรณ์รักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การตีความข้อเท็จจริงพระธรรมวินัย กรณีศึกษาภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพสาลี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การตีความข้อเท็จจริงพระธรรมวินัย : กรณีศึกษากลุ่มภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

หลักศูนยตา แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การสื่อธรรมของพระพุทธเจ้า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

วิเคราะห์อายุสสธรรม ๕ : หลักธรรมที่ทำให้อายุยืน ๕ ประการ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th