หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)


คณะสังคมศาสตร์
  • งานวิจัย (1)

การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัด ความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาของประเทศภูฎูานและ ประเทศไทย

งบประมาณจาก สกอ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th