หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

เครือข่าย ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัด ความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาของประเทศภูฎูานและ ประเทศไทย

งบประมาณจาก สกอ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาฯ

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2558

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th