หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (22)
  • งานวิจัย (2)

การจัดการองค์กรสมัยใหม่ : กรณีศึกษา พัฒนาการ แนวคิดสู่การปฏิบัติ [เอกสารส่วนหนึ่งของการใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา [เอกสารส่วนหนึ่งของการใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ]

ปีที่จัดทำ 2561

การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ THE EFFICIENCY DEVELOPMENT OF SANGHA ADMINISTRATION MODEL IN 13TH REGION SANGHA ADMINISTRATION

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/Vol.6 No.4 October- December 2017 หน้า 87-99
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท GOOD MANAGEMENT MODEL OF MONASTORY IN CHAINAT PROVINCE

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/Vol.6 No.4 October- December 2017 หน้า 141-153
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 Vol.7 No.1 January- March 2018. หน้า 287-304 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560 Vol.6 No.3 July-September 2017.หน้า 270-280 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8 Ways, Run to Dream, According to Japanese Style.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-261 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.1 April- June 2018 หน้า [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2018/2561

“ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ..

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560. หน้า 241-256.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ : 5 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2559. หน้า 43-56.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 591-602. เล่ม 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 37-49.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education Management Region 14”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 239-253. [เล่ม 3]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle of Good Governance in Bangkok “,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 571-581. [เล่ม 3]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 105-121. [เล่ม 3]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบรุี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, Supanburi Province”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ? ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328. [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา) เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2560

พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th