หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส


บัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือ (4)
  • บทความ (9)
  • งานวิจัย (1)

พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาทางจริยธรรม เรื่องการฆ่าตัวตาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พุทธจักรวาลวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

อภัยทาน : ประตูสู่ความปรองดองของชีวิตและสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอรัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

Peace in Buddhism: From a Peaceful Village to Peace in Thai Society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มก
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ยุคสมัยของความขัดแย้ง: พระสงฆ์ยุคใหม่ควรตีความและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กร
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ: การจัดการความขัดแย้งผ่านมิติการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

อภัยทานกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

สงครามน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ : หลักการและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า

งบประมาณจาก ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :