หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง


คณะมนุษยศาสตร์
  • บทความ (2)

การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของค้าบาลีและสันสกฤตใน ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th