หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)

หน้าหลัก > อาจารย์ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)


คณะพุทธศาสตร์
  • บทความ (3)

อียิปต์ ของขวัญจากแม่น้ำไนล์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธสาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2552
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การประชุมทางด้านวัฒนธรรมพุทธเกาหลี - ไทย เมืองกยองจู เกาหลีใต้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธสาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พุทธคยา สารนาถ กุสินารา ลุมพินี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th