หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

หน้าหลัก > อาจารย์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (3)

หนังสือรวมเล่มบทกวีนิพนธ์ “บางโทนสีแห่งชีวิต” แพรวสำนักพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ปีที่ตีพิมพ์

ทฤษฎีสังคมวิทยาในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ

การกระจายอำนาจทางการคลัง: กลไกการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมที่ยังคงไม่สมดุล

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

แนวทางการจัดการปัญหาบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 20 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2560 ISBN:0859-2055 TCI กลุ่ม 1, หน้า 94-106
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

แนวทางการจัดการปัญหาบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัย 2559-2560

(ผู้ร่วมวิจัย) โครงการวิจัยกลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัย 2555-2556

โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th