หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที)


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (3)

อนิจจตาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2534

ความเปลี่ยนแปลงตามทัศนพุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธปรัชญา

ปีที่จัดทำ 2560

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจูฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th