หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)


คณะมนุษยศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

มหาพาเรียนอังกฤษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

มหาพาเรียนอังกฤษ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณพิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ต ปัจจัย (Past Participle) ในภาษาอังกฤษ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

การพัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th