หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

หน้าหลัก > ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (6)
  • ตำรา (1)
  • บทความ (9)
  • งานแปล (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย พัฒนาการและสารัตถธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

พุทธปรัชญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พระพุทธศาสนา-ปรัชญา-สังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

กฎแห่งความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา)

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ศึกษาเฉพาะเรื่องในปรัชญาตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณสมถะ 7 : ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย และติณวัตถารกะ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

สำรวจสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปี่ที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา:กรณีการบริจาคไต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ทิศทางของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจบัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

คัมภีร์มหายานะ ลังกาวตารสูตร

ปีที่แปล ๒๕๕๓

การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

พจนานุกรมพระไตรปฎิกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

พระพุทธศาสนามหายาน

ปีที่จัดทำ 2548กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th