หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หน้าหลัก > ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (149)
  • บทความ (7)

ปีที่ตีพิมพ์

(๒) พระพุทธประวัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2530

(๓) Sarte's Existentialism and Early Buddhism

ปีที่ตีพิมพ์ 2531

(๔) A Buddhist Approach to Peace (พุทธวิธีสร้างสันติภาพ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2532

(๕) ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2532

(๖) พุทธศาสนากับปรัชญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(๗) ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(๘) ปรัชญากรีก

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(๙) พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2534

(๑๐) พรใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2534

(๑๑) ด้วยความหวังและกำลังใจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(๑๒) กรรม การเวียนว่ายตายเกิด

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(๑๓) ธรรมานุสรณ์วีรชนประชาธิปไตย

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(๑๔) คุณธรรมสำหรับนักบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๑๕) ทางแห่งความสำเร็จ

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๑๖) ปรัชญาแก้เซ็งและสร้างสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๑๗) ทำความดีมีความสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๑๘) ธรรมเพื่อชีวิตใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๑๙) มองสังคมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(๒๐) ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(๒๑) ความรักในหน้าที่

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(๒๒) อภิธรรมาวตาร (ประธานคณะผู้ปริวรรต)

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(๒๓) อยู่อย่างไรให้เป็นสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(๒๔) Buddhist Morality

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(๒๕) สุขภาพใจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(๒๖) สติในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(๒๗) วิมุตติมรรค (ประธานคณะผู้แปล)

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(๒๘) สร้างฝันให้เป็นจริง

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(29) ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(30) จรรยาบรรณของข้าราชการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(31) การควบคุมสัญชาตญาณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(32) มธุรตฺถปกาสินี นาม มิลินฺทปญฺหฏีกา (ประธานปริวรรต)

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

(33) การบำเพ็ญและสร้างสมบารมี

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

(34) พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

(35) ธรรมมงคลแห่งชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

(36) อนุทินธรรมะ : ธรรมะสำหรับ 365 วัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

(37) มณีแห่งปัญญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2540

(38) ขอบฟ้าแห่งความรู้

ปีที่ตีพิมพ์ 2540

(39) ปลุกปลอบใจในยามวิกฤต

ปีที่ตีพิมพ์ 2541

(40) วิทยาศาสตร์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2541

(41) พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

(42) เพื่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

(43) การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

(44) จักรพรรดิธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

(45) กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

(46) A Buddhist Worldview (โลกทัศน์ของชาวพุทธ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

(47) กรอบความคิดในการจัดทำสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

(48) พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

(49) ทิศทางการศึกษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

(50) Buddhism in Contemporary Thailand (พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

51) วัดประยุรวงศาวาสกับราชนิกุลบุนนาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

(52) International Recognition of the Day of Vesak (วิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

(53) มหาราชนักปฏิรูป

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

(54) พระพุทธศาสนา : การวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

(55) ธรรมรักษาใจสู้ภัยสึนามิ

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

(56) อานุภาพพระปริตร

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

(57) พุทธวิธีบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

(58) การเผยแผ่เชิงรุก

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

(59) พุทธทาส บุคคลสำคัญของโลก

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

(60) พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

(61) Dharma for Love and Marriage (ธรรมกับความรักและการแต่งงาน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

(62) เยือนสยามนิกายในศรีลังกา

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

(63) พระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

(64) สาระนโยบายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

(65) สืบสานตำนานสาริกาป้อนเหยื่อ

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

(66) ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

(67) สืบสานตำนานสาริกาป้อนเหยื่อ

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

(68) หลักการและวิธีการเทศนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

(69) วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

(70) พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

(71) พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

72) ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

(73) หัวใจพระพุทธศาสนา (The Heart) of the Buddhist Teaching)

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

(74) ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชาติรอด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

(75) หนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป.๑ - ม.๖ (ประธานกรรมการจัดทำ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

(76) ก้าวข้ามวิกฤตโดยเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

(77) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์

ปีที่ตีพิมพ์

(78) เปรียบเทียบแนวคิดพุทธศาสตร์กับซาตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ปีที่ตีพิมพ์ 2526

(79) พระพุทธประวัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2526

(80) Sarte's Existentialism and Early Buddhism

ปีที่ตีพิมพ์ 2531

(81) A Buddhist Approach to Peace

ปีที่ตีพิมพ์ 2532

(82) ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2532

(83) พุทธศาสนากับปรัชญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(84) ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(85) ปรัชญากรีก

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(86) ปรัชญากรีกโบราณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

(87) พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2534

(88) พรใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2534

(89) ด้วยความหวังและกำลังใจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(90) กรรม การเวียนว่ายตายเกิด

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(91) ธรรมานุสรณ์วีรชนประชาธิปไตย

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

(92) คุณธรรมสำหรับนักบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(93) ทางแห่งความสำเร็จ

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(94) ปรัชญาแก้เซ็งและสร้างสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(95) ทำความดี มีความสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(96) ธรรมเพื่อชีวิตใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(97) มองสังคมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2536

(98) ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(99) ความรักในหน้าที่

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(100) อภิธรรมาวตาร (ประนคณะผู้ปริวรรต)

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(101) อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(102) Buddhist Morality

ปีที่ตีพิมพ์ 2537

(103) สุขภาพใจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(104) สติ ในชีวิตประจำวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

(105) วิมุตติมรรค (ประธานคณะผู้แปล)

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

สร้างฝันให้เป็นจริง

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

ธรรมะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

จรรยาบรรณของข้าราชการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

การควบคุมสัญชาตญาณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

มธุรตฺถปกาสินี นาม มิลินฺทปญฺหฎีกา (ประธานปริวรรต)

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

การบำเพ็ญและสร้างสมบารมี

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

ธรรมมงคลแห่งชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

อนุทินธรรมะ : ธรรมะสำหรับ 365 วัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

ขอบฟ้าแห่งความรู้

ปีที่ตีพิมพ์ 2540

ปลุก ปลอบใจ ในยามวิกฤติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2541

วิทยาศาสตร์ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2541

พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

เพื่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

การคณะสงฆ์ กับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

จักรพรดิธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

A Buddhist Worldview (โลกทัศน์ของชาวพุทธ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2543

กรอบความคิดในการจัดทำสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

ทิศทางการศึกษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

Buddhism in Contemporary Thailand (พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

วัดประยุรวงศาวาสกับราชนิกุลบุยนาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

International Recognition of the Day of Vesak (วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

มหาราชนักปฏิรูป

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

พระพุทธศาสนา : การวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

ธรรมรักษาใจ สู้ภัยสึนามิ

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

อานุภาพพระปริตร

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

พุทธวิธีบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

การเผยแผ่เชิงรุก

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

พุทธทาส บุคคลสำคัญของโลก

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

Dharma For Love and Marriage (ธรรมะกับความรักและการแต่งงาน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

เยือนสยามนิกายในศรีลังกา

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

พระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

พุทธวิธีสร้างสันติภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2532

เพื่อชีวิตที่ดีงาม

ปีที่ตีพิมพ์ 2541

สร้างฝันให้เป็นจริง

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

พุทธธรรมนำชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

ลิขิตธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระธรรมเทศนา 57 กัณฑ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระธรรมเทศนา 61 กัณฑ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2552
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2553
ปีที่ตีพิมพ์

ก้าวข้ามวิกฤตโดยเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2554
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

หลักการและวิธีการเทศน์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th