หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
121 อ.พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก 0000100 1
122 รศ.พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) 1010000 2
124 อ.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 0000006 6
125 ผศ.ดร.พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) 1010000 2
126 อ.ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร 0000200 2
127 อ.ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน 0100000 1
129 ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ 0010101 3
130 ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา 0000001 1
131 อ.ดร.อธิเทพ ผาทา 0000001 1
132 ผศ.สันติ เมืองแสง 1210501 10
133 ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ 0010001 2
134 อ.ดร.พระราชสิทธิมุนี วิ.(บุญชิต ญาณสํวโร) 0000100 1
135 ผศ.ดร.พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตมเมธี) 0010001 2
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 9/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th