หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
106 รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 0000100 1
107 อ.พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) 0000300 3
108 อ.สนิท ไชยวงศ์คต 0000200 2
109 อ.ดร.อดุลย์ คนแรง 0000200 2
110 ผศ.พระปลัดสมภาร สมภาโร 1110000 3
111 อ.ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 10102402 28
112 รศ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) 1001002 4
113 ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 0010003 4
114 ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 0000302 5
115 อ.ดร.พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป 1010000 2
116 ผศ.ดร.พระมหาพรชัย สิริวโร 0010010 2
118 ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ 1010001 3
119 อ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู 0000101 2
120 อ.ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม 12070302 24
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 8/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th