หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
91 ผศ.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ 1010000 2
92 รศ.ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร) 2241401 14
93 รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 4230503 17
94 ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี 0010001 2
95 รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ 1010201 5
96 ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ 0000100 1
97 ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง 0010000 1
98 อ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 0000300 3
99 รศ.ดร.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) 1001204 8
100 อ.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) 0000100 1
101 อ.พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) 0000100 1
102 อ.ดร.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) 1001201 5
103 ผศ.พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล 0010001 2
104 ผศ.พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) 2010003 6
105 อ.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 2010203 8
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 7/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th