หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
76 ผศ.ดร.พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์ (วิจิตร ปสุโต) 0010002 3
77 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง 1010100 3
78 รศ.ดร.พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) 1010300 5
79 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 1010100 3
80 รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ 1001001 3
81 รศ.ดร.พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) 0000100 1
82 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 1010000 2
83 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 0000200 2
84 ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 1010100 3
85 รศ.อนุภูมิ โซวเกษม 2101001 5
86 รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 2011001 5
87 ผศ.คนอง วังฝายแก้ว 0010101 3
88 ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ 230401600 43
89 ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น 3050004 12
90 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 2011001 5
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 6/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th