หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
61 รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 1001303 8
62 ผศ.ทองใส ตามบุญ 1010000 2
63 รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 1001201 5
64 ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท 1010000 2
65 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 0000100 1
66 ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 1010301 6
67 ผศ.สุชน ประวัติดี 1010201 5
68 ผศ.ดร.พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล 1010002 4
69 ผศ.ดร.พระมหาสุริยา วรเมธี 0110000 2
71 ผศ.โกวิท พานแก้ว 1010002 4
72 ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม 1250401 13
73 ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ 0000001 1
74 รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ 0111401 8
75 ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง 2000405 11
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 5/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th