หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
46 ผศ.บัญชา จำปารักษ์ 2011102 7
47 ผศ.สุพิมล ศรศักดา 5340503 20
48 รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 815017034 65
49 ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ 0120000 3
50 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 0011202 6
51 ผศ.พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) 1010100 3
52 รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ 1010000 2
53 ผศ.ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา 0010001 2
54 รศ.พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ดร. 1110002 5
55 รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 2101201 7
56 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ 1001101 4
57 รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 3100301 8
58 ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ 1010000 2
59 ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ 1010000 2
60 รศ.จิรภัทร แก้วกู่ 56702604 48
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 4/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th