หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 345 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
497 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 00001702 19
498 อ.ดร.พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน 1010000 2
499 อ.ดร.พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต) 1001001 3
500 อ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล 1010000 2
501 อ.ดร.บุญมี พรรษา 1010000 2
502 อ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ 0010001 2
503 อ.นางสาวฐิติพร สะสม 1010000 2
รวมทุกรายการ 5061113693552118419 1860
Total: 502 subjects, Page: 34/34, First Page | « | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th