หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
31 รศ.ดร.พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม) 0000001 1
32 ผศ.ดร.พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) 0000002 2
34 ผศ.สมควร นิยมวงศ์ 1110000 3
35 ผศ.พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ 1010000 2
36 ผศ.พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว 1010000 2
37 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล 21301105 31
38 ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 10301406 24
39 ผศ.ดร.พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร) 1010000 2
40 รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร 1001002 4
41 ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ 0010001 2
42 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 2011001 5
43 ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร 1010000 2
45 ผศ.จักรแก้ว นามเมือง 1010000 2
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 3/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th