หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
16 ผศ.พระมหาวิศิต ธีรวํโส 1010801 11
17 ผศ.ดร.พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ) 4030004 11
18 ผศ.ชาลี ชื่นรัมย์ 1010100 3
19 ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ 6060000 12
20 ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์ 1010100 3
21 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน 1010100 3
22 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 1010200 4
23 รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 201112103 38
24 รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 1010100 3
25 รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี 1001302 7
27 ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี 0000200 2
28 รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา 2111409 18
29 ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 1010001 3
30 ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ 0010101 3
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 2/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th