หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 349 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
151 รศ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม 2011401 9
152 อ.ดร.เกษม แสงนนท์ 3140100 9
153 ผศ.ดร.สิน งามประโคน 2011201 7
154 ผศ.ดร.พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) 0000001 1
155 ผศ.พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน 1010101 4
156 อ.ดร.พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร 1010000 2
157 อ.พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ 1020000 3
159 รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก 1001000 2
160 อ.พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี 1010000 2
162 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 0000001 1
163 ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา 0000100 1
164 อ.ดร.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ 1010000 2
รวมทุกรายการ 5181133803761018455 2003
Total: 510 subjects, Page: 11/34, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th