หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
136 ผศ.พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) 2010001 4
138 ผศ.กฤต ศรียะอาจ 1030201 7
141 อ.พระมหาเจิม สุวโจ 0000100 1
142 อ.พระมหาไสว ญาณวีโร 2000001 3
143 รศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล 2111023 10
144 ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 0010403 8
145 ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ 5110002 9
146 ผศ.ดร.พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) 1011002 5
148 ผศ.ดร.พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ 005111011 28
149 ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ 1010000 2
150 อ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ 1010001 3
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 10/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th