หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 353 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
1 ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 149000700 156
2 ผศ.ดร.พระมหากฤษณะ ตรุโณ 2010904 16
3 รศ.ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร) 1051225314 60
5 ผศ.ดร.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม 1010000 2
6 อ.ดร.พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ 0000200 2
7 รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ 0011702 11
8 ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ 10519012 28
9 ผศ.บรรจง โสดาดี 34609012 34
10 ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) 6101912 20
11 รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 4000901 14
12 ผศ.ดร.พระมหาทวี มหาปญฺโญ 3021501 12
13 ผศ.ดร.พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ 0000001 1
14 รศ.ดร.พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) 2011102 7
15 ผศ.ดร.พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม) 1010000 2
รวมทุกรายการ 5351163873766218466 2089
Total: 522 subjects, Page: 1/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th