หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค้นหาชื่อ จำนวน 272 รูป/คน | เข้าสู่ระบบ
ที่ ชื่อ จำนวนผลงาน รวม
หนังสือตำราเอกสาร
ประกอบการสอน
เอกสารคำสอนบทความงานแปลงานวิจัย
1 ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 149000700 156
2 ผศ.ดร.พระมหากฤษณะ ตรุโณ 2010904 16
3 รศ.ดร.พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร) 841120311 48
5 ผศ.ดร.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม 1010000 2
6 อ.ดร.พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ 0000200 2
7 รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ 0011702 11
8 ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ 00509011 25
9 ผศ.บรรจง โสดาดี 34609012 34
10 ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) 5010912 18
11 รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 4000901 14
12 ผศ.ดร.พระมหาทวี มหาปญฺโญ 3021501 12
13 ผศ.ดร.พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ 0000001 1
14 รศ.ดร.พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) 1010101 4
15 ผศ.ดร.พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม) 1010000 2
16 ผศ.พระมหาวิศิต ธีรวํโส 1010801 11
17 ผศ.ดร.พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ) 4030004 11
18 ผศ.ชาลี ชื่นรัมย์ 1010100 3
19 ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ 6060000 12
20 ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์ 1010100 3
21 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน 1010100 3
22 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 1010200 4
23 รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 201111803 35
24 รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 1010100 3
25 รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี 1001302 7
27 ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี 0000200 2
28 ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา 2110409 17
29 ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 1010001 3
30 ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ 0010101 3
31 ผศ.ดร.พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม 0000001 1
32 ผศ.ดร.พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) 0000002 2
34 ผศ.สมควร นิยมวงศ์ 1110000 3
35 ผศ.พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ 1010000 2
36 ผศ.พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว 1010000 2
37 รศ.เวทย์ บรรณกรกุล 1001102 5
38 ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 10301406 24
39 ผศ.ดร.พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร) 1010000 2
40 รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร 1001002 4
41 ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ 0010001 2
42 ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 1010000 2
43 ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร 1010000 2
45 ผศ.จักรแก้ว นามเมือง 1010000 2
46 ผศ.บัญชา จำปารักษ์ 2011102 7
47 ผศ.สุพิมล ศรศักดา 5340503 20
48 รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 815017034 65
49 ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ 0120000 3
50 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 0010200 3
51 ผศ.พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) 1010100 3
52 รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ 1010000 2
53 ผศ.พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร 0010001 2
54 รศ.พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ดร. 1110002 5
55 รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 2101201 7
56 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ 1001101 4
57 รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 1100201 5
58 ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ 1010000 2
59 ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ 1010000 2
60 รศ.จิรภัทร แก้วกู่ 56702604 48
61 รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 1001303 8
62 ผศ.ทองใส ตามบุญ 1010000 2
63 รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 1001201 5
64 ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท 1010000 2
65 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 0000100 1
66 ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 1010301 6
67 ผศ.สุชน ประวัติดี 1010201 5
68 ผศ.ดร.พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล 1010002 4
69 ผศ.ดร.พระมหาสุริยา วรเมธี 0110000 2
71 ผศ.โกวิท พานแก้ว 1010002 4
72 ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม 1250401 13
73 ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ 0000001 1
74 รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ 0111401 8
75 ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง 2000405 11
76 ผศ.ดร.พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์ (วิจิตร ปสุโต) 0010002 3
77 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง 1010100 3
78 รศ.ดร.พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) 1010300 5
79 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 1010100 3
80 รศ.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ 1001001 3
81 รศ.ดร.พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) 0000100 1
82 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 1010000 2
83 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 0000200 2
84 ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 1010100 3
85 ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 2000001 3
86 ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 1010000 2
87 ผศ.คนอง วังฝายแก้ว 0010101 3
88 ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ 230401600 43
89 ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น 3050004 12
90 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 1010000 2
91 ผศ.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ 1010000 2
92 รศ.ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร) 1250401 13
93 รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 4230503 17
94 ผศ.ดร.สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์ 1010000 2
95 รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ 1010201 5
96 ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ 0000100 1
97 ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง 0010000 1
98 อ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 0000300 3
99 อ.ดร.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) 0000203 5
100 อ.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) 0000100 1
101 อ.พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) 0000100 1
102 อ.ดร.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) 1000200 3
103 ผศ.พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล 0010001 2
104 อ.พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) 1000003 4
105 อ.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 0000100 1
106 รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 0000100 1
107 อ.พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) 0000300 3
108 อ.สนิท ไชยวงศ์คต 0000200 2
109 อ.ดร.อดุลย์ คนแรง 0000200 2
110 ผศ.พระปลัดสมภาร สมภาโร 1110000 3
111 อ.ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 0000100 1
112 อ.ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) 0000001 1
113 ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 0010003 4
114 ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 0000302 5
118 ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ 1010001 3
119 อ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู 0000101 2
120 อ.ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม 12070302 24
121 อ.พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก 0000100 1
122 รศ.พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก) 1010000 2
124 อ.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 0000006 6
125 ผศ.ดร.พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ) 1010000 2
126 อ.ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร 0000200 2
127 อ.ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน 0100000 1
129 ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ 0000100 1
130 ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา 0000001 1
131 อ.ดร.อธิเทพ ผาทา 0000001 1
132 ผศ.สันติ เมืองแสง 0020100 3
134 อ.ดร.พระราชสิทธิมุนี วิ.(บุญชิต ญาณสํวโร) 0000100 1
136 ผศ.พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) 2010001 4
138 ผศ.กฤต ศรียะอาจ 1030201 7
141 อ.พระมหาเจิม สุวโจ 0000100 1
142 อ.พระมหาไสว ญาณวีโร 2000001 3
143 ผศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล 1110022 7
144 ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 0010403 8
145 อ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ 5100002 8
146 ผศ.ดร.พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) 0010001 2
148 อ.ดร.พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ 005111011 28
150 อ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ 0000001 1
151 ผศ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม 0000400 4
152 อ.ดร.เกษม แสงนนท์ 0000100 1
153 ผศ.ดร.สิน งามประโคน 0000200 2
154 ผศ.ดร.พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) 0000001 1
155 ผศ.พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน 1010101 4
159 รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก 1001000 2
160 อ.พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี 1010000 2
162 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 0000001 1
163 ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา 0000100 1
166 ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 0010300 4
167 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข 1030601 11
168 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 0000102 3
169 ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร 10103105 38
171 อ.ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี 0000001 1
173 อ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ 0010201 4
176 ผศ.รังษี สุทนต์ 1001102 5
177 อ.ดร.พระมหาสม กลฺยาโณ 0000001 1
179 ผศ.ดร.พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) 0000101 2
180 ผศ.ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ 13000101 15
181 ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัยกุล 0000100 1
182 อ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 3000001 4
184 ผศ.ดร.พระราเชนทร์ วิสารโท 0000002 2
196 ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 1100001 3
197 อ.สมเดช นามเกตุ 0220001 5
208 อ.ดร.พระครูสิริเจติยานุกิจ (วรรณชัย ชยวณฺโณ) 0000001 1
209 ผศ.พระมหาสนอง ปจฺโจปการี 1010000 2
212 อ.ทนงศักดิ์ ใจสบาย 0000001 1
215 อ.ดร.พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร) 0000102 3
218 อ.ดร.พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร) 0000001 1
219 อ.ดร.พระครูสุนทรสังฆพินิต (เสน่ห์ ญาณเมธี) 0000001 1
222 ผศ.พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) 1010000 2
226 อ.ดร.ไพฑูรย์ รื่นสัตย์ 0000001 1
227 อ.ปั่น อะทะเทพ 0000001 1
230 อ.ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 0020003 5
234 อ.รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 0000001 1
236 อ.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ 1030005 9
238 ผศ.อภิรมย์ สีดาคำ 0000001 1
240 อ.ดร.พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี) 0000001 1
242 อ.พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ 0000001 1
244 อ.ประเด่น แบนปิง 0010001 2
246 อ.ไพรินทร์ ณ วันนา 0000001 1
249 อ.พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส 0000100 1
250 ผศ.ดร.พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ) 30101200 16
252 อ.ไพรัตน์ ฉิมหาด 1010001 3
257 รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) 0010101 3
258 ผศ.ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล) 2060200 10
259 อ.ดร.อุดร จันทวัน 0000100 1
260 ผศ.พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส) 3020201 8
263 ผศ.พระมหาโยธิน โยธิโก 0110001 3
264 อ.ดร.พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ 0010001 2
265 ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 0010002 3
266 ผศ.ดร.พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 0010000 1
267 อ.พระมหาบรรจง สิริจนฺโท 1010000 2
270 อ.ดร.พุทธชาติ คำสำโรง 0000001 1
272 ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัน 0010001 2
274 ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 0110000 2
278 อ.บุญ นาแสวง 0000001 1
284 ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 0010002 3
291 อ.ดร.พระกันทวี ฐานุตฺตโร 0000001 1
292 ผศ.พระครูปริยัติคุณรังษี(ลิขิต รตนรํสี) 0000001 1
293 ผศ.พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร 0810001 10
294 ผศ.ดร.พระมหาสังเวช จนฺทโสภี 0010002 3
295 อ.พระมหาประกาศ อาภากโร 0000002 2
297 ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม 0010503 9
298 อ.ดร.พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร) 0000001 1
301 ผศ.ดร.พระครูสังวราภิรักษ์ (อี๊ต สํวโร) 1010000 2
307 อ.พระสวาท ธมฺมรโส 1010000 2
308 ผศ.ดร.พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท 2020300 7
311 อ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 0140000 5
322 อ.ดร.พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ 0010010 2
323 อ.พระสมุห์จักรกฤษ์ จนฺทโก 0020000 2
324 อ.พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล 1210005 9
325 ผศ.ดร.พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน 1050203 11
326 อ.พระมหาคำพันธ์ ปภากโร 0240001 7
327 อ.พระสุภาพร แสนคำสอน 0100001 2
328 อ.ดร.พระบัญชา เขมวีโร 0250200 9
332 อ.สี สร้อยสน 0040001 5
333 ผศ.บรรยวัสถ์ ฝางคำ 1010001 3
334 อ.เฉลิมสุข บุญคำภา 0040003 7
335 อ.เจิม คุณละทิ 0080001 9
336 อ.ดร.มนูญ พันนา 1350024 15
337 อ.วุฒิพล คำตั้งหน้า 0190001 11
339 อ.ทวี เทศมาศ 0000001 1
340 ผศ.ดร.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) 7020805 22
341 อ.ดร.ใจ บุญชัยมิ่ง 1010002 4
343 ผศ.พูล พัฒน์ใหม่ 1010000 2
344 อ.ดร.พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ) 0000001 1
346 อ.ดร.พระอธิการบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ 0000002 2
347 อ.ดร.สายัณ อินนันใจ 0000001 1
348 อ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ 0000001 1
350 ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ 0000001 1
354 ผศ.ดร.พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล) 0020003 5
357 อ.ดร.พระมหาสมพาน ชาคโร 28180675 46
361 อ.พระปลัดณัฐพนธ์ วิริโย 0100000 1
362 อ.พระวัชระ วชิรญาโณ 0050100 6
364 อ.เมฆไทย ละม้ายวรรณ์ 0070400 11
365 ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง 2050007 14
366 อ.เศรษฐพร หนุนชู 0280000 10
367 อ.พระศรีปริยัติธาดา(ทองสา ฐานิสฺสโร) 0010000 1
368 อ.พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร) 10020301 16
369 อ.พระครูปริยัติกิจวิบูล (กำจร ขุมทอง) 0030000 3
370 อ.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 0180002 11
371 อ.รังสิทธิ วิหกเหิน 1030004 8
372 อ.ไว ซีรัมย์ 0000102 3
373 อ.รุ่งสุริยา หอมวัน 0030001 4
374 ผศ.พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) 0010001 2
376 อ.ดร.พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ) 0000001 1
386 ผศ.คนอง วังฝ่ายแก้ว 0000100 1
387 ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณ 0100000 1
389 ผศ.ดร.พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) 1010001 3
390 ผศ.ดร.พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) 1010000 2
403 ผศ.ปัญญา นามสง่า 1120100 5
405 ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ 1932271005 84
406 ผศ.ชานนท์ วงศ์นวล 5010000 6
407 อ.ธีระพงษ์ ทินโนรส 1010000 2
409 อ.ดร.พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ) 0000001 1
410 อ.พระมหาพวน ขนฺติธโร 0000001 1
413 อ.ภูริทัต ศรีอร่าม 5030004 12
416 อ.ดร.สมศักดิ์ สายหยุด 0000001 1
423 อ.หฤทัย คำเม้า 0020000 2
425 ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด 8040809 29
427 อ.พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี 0000001 1
431 อ.เกษม ปะอาง 0030000 3
432 อ.พระมหาชาญ จนฺทาโภ 1000000 1
434 อ.ประสิทธิ์ ศรีสมุทร 3100100 5
435 อ.ดร.พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท) 0000100 1
438 อ.บุญยืน งามเปี่ยม 0100000 1
443 อ.ดร.พระมหาขุนทอง เขมสิริ 0000100 1
444 ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ 1010100 3
445 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 0000800 8
446 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 7000204 13
447 อ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 0000100 1
448 อ.ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 0000002 2
449 อ.ดร.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 0000101 2
450 อ.เสือ สัชชานนท์ 0000001 1
451 อ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 0000100 1
452 อ.พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร 0000000 6
454 ผศ.ดร.พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) 1010000 2
รวมทุกรายการ 4251033051643116362 1570


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th