หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ พระสุตตันตปิฎก ฉบับปรับปรุง (Suttanta Pitaka)
ISBN 978-974-364-756-7
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 196
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2556 ราคาปก 120 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง (History of Buddhism)
ISBN 978-974-364-656-0
ภาษา ไทย
ประเภท ประกอบการสอน
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 312
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2556 ราคาปก 160 บาทดูรายละเอียด
ชื่อ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (Journal of Mahachula Academic Vol.2 No.1)
ISBN ISSN : 2408 1078
ภาษา ไทย
ประเภท วิชาการ
ตีพิมพ์ปี 2558
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 286
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้เขียนภายนอกส่วนงาน
โรงพิมพ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
หมายเหตุ โครงการวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 มี 14 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ 7 บทความและบทความวิจัย 7 บทความ ราคาปก 150 บาท


ทั้งหมด: 391 เล่ม, จำนวน : 35 หน้าจากทั้งหมด 131 หน้า,
First Page | « | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th