หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ พระะพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
ISBN 978-616-300-266-2
ภาษา ไทย
ประเภท
ตีพิมพ์ปี 2560
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 2 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 410
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ
downloadดูรายละเอียด
ชื่อ คู่มือการเรียนการสอน วิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค ป.ธ. ๕
ISBN 978-616-300-257-0
ภาษา ไทย
ประเภท
ตีพิมพ์ปี 2560
ครั้งที่ตีพิมพ์ 2
จำนวน 1 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 124
ผู้แต่ง พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ วันจันทร์),ศ.ดร.
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ
downloadดูรายละเอียด
ชื่อ พุทธกิจ : กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ
ISBN 978-616-300-245-7
ภาษา ไทย
ประเภท
ตีพิมพ์ปี 2560
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 280
ผู้แต่ง รังสี สุทนต์, ผศ.ดร.
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ
download


ทั้งหมด: 373 เล่ม, จำนวน : 13 หน้าจากทั้งหมด 125 หน้า,
First Page | « | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th