ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ
  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอ
  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ... เพิ่มเติม
 • อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอ
  อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ค

  อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

  อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ


ค้นหา


  พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น