ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • Gecegezen / Gokturk operation / Turkhack
  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org

  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org

  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วั
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร กองวิชาการ คร
  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐

  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ... เพิ่มเติม
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุม HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖
  ประชุม HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ประชุม HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ประชุม HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ

ค้นหา

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น