ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน

  กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ... เพิ่มเติม
 • กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อ
  กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

  กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

  กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ... เพิ่มเติม
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ
  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

  คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ


ค้นหา


  พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น