ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณรา
  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"

  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"

  "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย" ... เพิ่มเติม
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร สกอ.
  ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.

  ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.

  ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สกอ. ... เพิ่มเติม
 • โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจั
  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ

  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ

  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ

ค้นหา

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น