ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย
  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

  รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ... เพิ่มเติม
 • การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโคร
  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ

  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ

  การจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ ... เพิ่มเติม
 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับพระไตรป

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกวิเคราะห์

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกวิเคราะห์ ... เพิ่มเติม
 • เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พระราชป
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลา

  ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม
 • Gecegezen / Gokturk operation / Turkhack
  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org

  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org

  Gecegezen / Gokturk operation / Turkhackteam.org ... เพิ่มเติม

มติสภาวิชาการ

ค้นหา

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร pdf | word
 • คู่มือการคิดภาระงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอ pdf
 • เอกสารสรุปผลประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ pdf
 • more+

  ร่วมแสดงความคิดเห็น